Няма данни за критични ситуации на водните обекти в страната

28.11.2015г.

Състояние на водните обекти в страната

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 16:00 часа на 28.11.2015 г. няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Няма данни за критични водни нива в язовирите. Te разполагат със свободни обеми за поемане на високи води.

Язовир „Пчелина“ – без опасност, прелива целогодишно.

Язовир „Александър Стамболийски” - изпуска около 100 м3/сек през основен изпускател, с цел контролирано освобождаване на постъпващия приток към него и поддържане на предписания с месечния график обем от 200 млн. м3. След язовирната стена няма критични водни нива по речните легла.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие, вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР-Плевен), при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни нива и опасност от наводнения от речните течения.

Язовир „Александър Стамболийски” е с отворен основен изпускател, с цел контролирано освобождаване на постъпващия приток към него и поддържане на определения за поддържане обем.

Няма получени сигнали за критични водни нива при останалите язовирите на територията на БДДР-Плевен. Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.

Към 14.30 часа на 28.11. за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.