Няма данни за проблеми с нивата на язовирите

04.06.2019г.

Състояние на водните обекти в страната към 08:00 часа на 04.06.2019 г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8 часа на 04.06.2019 г. няма данни за проблеми с нивата на язовирите и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

Язовири с процент на запълване над 90%: „Боровица“, „Среченска бара“, „Йовковци“, „Пчелина“, „Въча“, "Розов кладенец".

Язовирите от каскада "Арда" са под определения максимален обем от 80%, спазвайки условията поставени с месечния график, но съгласно числен модел симулиран на основата на измерен валеж, представен от НИМХ БАН, се очаква значително увеличение на собствения приток към язовирите.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 03.06.2019 г. е 4 401,7 млн. м3 и представлява 67,8% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 •     питейно-битово водоснабдяване – 77,3% от общия им обем;
 •     напояване – 53,0% от общия им обем;
 •     енергетика – 76,8% от общия им обем.

Прогноза от НИМХ

Днес поради продължаващата валежна обстановка в страната НИМХ обявява предупреждение от първа степен (жълт код) за интензивни валежи, придружени с гръмотевици, градушки и усилване на вятъра в Западна и Централна България. На места се очакват количества до 20-25 л/кв. м, в планинските райони и повече.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Дунавски басейн

Данни от автоматични станции

 • Водното ниво на р. Искър при гр. Ребърково в 04:00 часа е 135 см, като спрямо17:00 часа вчера се е повишило  с +42 см. Към момента се колебае около 135 см
 • Водното ниво на р. Искър при гр. Роман в 01:00 часа е 207 см, като спрямо 18:00 часа вчера има повишение с +122 см. Към момента нивото  е 181 и се понижава.
 • Водното ниво на р. Искър при гр. Нови Искър в 05:00 часа е 104 см, от вчера краткотрайно се е повишило незначително след което се е понижава като спрямо 8:00 часа вчера с -34 см и продължава да се понижава.
 • Водното ниво на р. Искър при с. Ореховица в 22:00 часа  е достигнало до 187 см, като спрямо 17:00 часа вчера се е повишило с +111 см. Към момента нивото се понижава.
 • Водното ниво на р. Вит при Изгрев в 05:00 часа е 225 см, и се повишава.
 • Водното ниво на р. Осъм при Изгрев в 05:00 часа е 580 см, като спрямо 08:00 часа вчера повишението е с +348 см. Към момента нивото е около пика.
 • Водното ниво на р. Янтра при с. Каранци в 05:00 часа е 432 см, като в 20:00 ч е достигнало до 588см, след което е започнало да се понижава и към момента се е понижило с -156 см
 • Водното ниво на р. Русенски Лом при с. Божичен в 05:00 часа е 217 см, като спрямо 08:00 часа вчера се е повишило с +5 см. Нивото ще продължи плавно да се повишава.

 
Черноморски басейн:

Водните нива са без съществени изменения

Източнобеломорски басейн:

Река Тунджа и река Марица – Данни от автоматични станции:

 • Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда към 5:00 е +33 см, като спрямо 8:00 вчера се е повишило с +13 см. Към момента нивото се повишава.
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол в 05: 00 е 222 см и се е покачило спрямо 08:00 вчера с +37 см. Към момента нивото се повишава.
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово в 05:00 е 67 см и е без съществена промяна, но ще се повиши.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Пазарджик в 05:00 е -33 см и към момента нивото  се повишава.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив в 05:00 е +7 см и спрямо 08:00 вчера е с колебания +8 см. Към момента продължава да се повишава.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Първомай в 05:00 ч е +241 см и спрямо 08:00 вчера се е повишило с +33 см и продължава да се повишава.
 • Водното ниво на р. Сазлийка при гр. Гълъбово в 05:00 е +307 см и спрямо 08:00 вчера се е повишило с +119 см. Към момента се повишава.   
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Харманли в 05:00 е 210 см и се е повишило спрямо 08:00 вчера с +36 см. Тенденцията към повишение ще се запази през следващите няколко часа.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград в 06:00 е 131 см и се повишило спрямо 08:00 вчера с +25 см.Тенденцията към повишение ще се запази през следващите няколко часа.


Река Марица и река Тунджа

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще са под праговете за предупреждение.

Река Арда

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение

Максималното изпускано водно количество от яз. Ивайловград е 182 м3/с.

Западнобеломорски басейн:

Данни от автоматични станции - водните нива са без съществени изменения.

Ранна прогноза за следващите три дни:

Дунавски басейн

Днес 04.06 в следобедните часове по съществени краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: планинските части водосбора на р. Лом, р. Искър (над яз. Панчарево, р. Искрецка, р. Ботуня), целия водосбор на р. Осъм, р. Янтра (р. Росица и водосбора над гр. В. Търново)

На 05.06 в следобедните часове по съществени краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: в горното течение на р. Скомля, р. Лом, р. Огоста и притоците и р. Бързия, р. Ботуня и р. Скът; р. Искър (над. яз. Панчарево, р. Бебреш и р. малък Искър); р. Янтра (р. Лефеджа), р. Русенски Лом (р. Черни Лом)

На 06.06 в следобедните часове по съществени краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Искър (над яз. Панчарево)

На 07.06 в следобедните часове по съществени краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Янтра, р. Русенски лом, Добруджанските реки

Черноморски басейн:

Днес 04.06 в следобедните часове по-съществени краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Средецка и р. Велека.

На 07.06 в следобедните часове по-съществени краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Провадийска (р. Крива река), горното течение на р. Камчия.

Източнобеломорски басейн:

Днес 04.06 в следобедните часове по-съществени краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: рилските притоци на р. Марица (Стара река Костенецка, р. Крива, р. Яденица), Родопските притоци на р. Марица (р. Въча, р. Черкезица, р. Мечка).

На 05.06 в следобедните часове по-съществени краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р,. Тунджа (над яз. Копринка), р. Марица (рилските и родопските притоци )

На 07.06 в следобедните часове по съществени краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Тунджа (водосбора над гр. Ямбол)

Западнобеломорски басейн:

Днес 04.06 в следобедните часове по-съществени краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: рилските и пиринските притоци на р. Струма и р. Места и в р. Новоселска, р. Глогошка, р. Елешница, р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница.

На 06.06 в следобедните часове по-съществени краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: рилските и пиринските притоци на р. Струма и р. Места.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски район

Състояние на язовирите:


Вследствие на интензивни валежи и голям водосбор е преливал язовир Полковник Иваново (Ловчанци), разположен в землището на с. Полковник Иваново. С цел намаляване на обема язовира се източва сифонно. Нивото на водата в язовира спада. Няма опасност от засягане на населени места. Язовирът е във водосбора на река Суха.

Вследствие паднали интензивни валежи през нощта на 03.06.2019 г. срещу 04.06.2019 г.  във водосбора на яз. Скокът, землище с. Скобелево, общ. Ловеч, обл. Ловеч, водното ниво в язовира се повишава и започва преливане на водни количества през преливника. Няма аварии по тялото на язовирната стена. Водата след преливника протича в отводящо дере след язовирната стена, което преминава през с. Скобелево. Наводнени са улици и стадиона, разположени в близост до дерето. Водата от гореописаното дере преминава в отводнителен канал, разположен в северната индустриална зона на гр. Ловеч. Същият е преливал и са наводнени складови помещения и промишлени обекти. Към момента ситуацията се нормализира.

Контролирано се освобождават водни обеми от следните язовири:

 •  Язовир „Бойка“ контролирано се изпускат 0,055 m³/s. Моментен обем на язовира 1 400 000 m³.
 • Язовир „Баниска“ контролирано се изпускат 0,150 m³/s. Моментен обем на язовира 4 699 000 m³.
 • Язовир „Бели Лом“ контролирано се изпускат 0,060 м3l/s. Моментен обем на язовира 12 857 000 m³.


За останалите язовири няма постъпила информация към момента за критични водни нива и опасност от наводнения.

Състояние на реките:

През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили значително вследствие на валежи.

Поречие Искър:

- р. Моравешка, в землището на обл. Враца, вследствие паднали интензивни валежи във водосбора на реката, повишава водното си ниво и наводнява главен път, свързващ гр. Мездра - гр. Враца. Наводнението е и вследствие на скатови води. Към момента обстановката се нормализира.

Поречие Осъм:

- Дере, в землището на с. Радювене, общ. Ловеч, вследствие паднали интензивни валежи във водосбора на дерето се повишава водното ниво и се наводняват земеделски имоти и прилежащи терени. Към момента обстановката се нормализира.

Поречие Вит:

- р. Катунецка, в землището на с. Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, вследствие паднали интензивни валежи във водосбора на реката се повишава водното ниво и се наводняват прилежащи терени и частично дворове на къщи. Към момента обстановката се нормализира.

Поречие Янтра:

Нивото на река Янтра при гр. Велико Търново постепенно се понижава, като е спаднало с около 2,0 м, спрямо това от 03.06.2019 г.

За останалите реки, разположени на територията на БДДР-Плевен няма постъпила информация за аварийни ситуации и критични участъци, като към момента реките протичат в речните легла.

Нивото на р. Дунав остава под праговете за внимание. Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.
 
Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Към 08:30 ч. на 04.06.2018 г. на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила друга информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Продължава денонощното дежурство на експерти от БДДР.

Подробна информация можете да намерите тук.