Няма данни за проблеми с нивата на язовирите

06.06.2019г.

Състояние на водните обекти в страната.

Към 08:00 часа на 06.06.2019 г.

Състояние на комплексните и значими язовири.

Към 08:00 часа на 06.06.2019 г. няма данни за проблеми с нивата на язовирите и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 05.06.2019 г. е 4 448,2 млн. м3 и представлява 68,5 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,3% повече от обемите на 04.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 77,7% от общия им обем;
 • напояване – 53,8% от общия им обем;
 • енергетика – 77,4% от общия им обем.

Язовири с процент на запълване над 90% – „Въча“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Среченска бара“, „Йовковци“, „Боровица“, „Пчелина“, като няма опасност от вредно въздействие на водите.

В язовирите предназначени за питейно-битово водоснабдяване има достатъчно акумулиран водни обеми за осигуряване нуждите на населението.

Язовирите от каскада „Арда“ са под определения максимален обем от 80%, спазвайки условията поставени с месечния график.

Прогноза от НИМХ

Днес в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Анализ на хидрологичната обстановка към 06 часа на 06.2019 г.:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от автоматични хидрометрични станции на НИМХ до 06 часа:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от басейна са се понижили. Вследствие на валежи отчетени незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите. Отчетените колебания на речните нива в наблюдавани водосбори са както следва: за водосбора на р. Огоста от -30 см до +47 см, за останалата част от водосбора на р. Искър от -30 см до +9 см, за водосбора на р. Вит от -30 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -127 см до +11 см; за водосбора на р. Янтра от -38 см до +2 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -91 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води. Към момента речните нива на всички наблюдавани станции се понижават.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -15 см до +4 см.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са отчетени повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица - в притоците ѝ р. Тополница (при Поибрене - с +30 см), р. Луда Яна (при с. Росен - с +87 см, като нивото е достигнало до +150 см), р. Яденица (при Г. Белово - с +17 см) и р. Чепинска (при гр. Велинград - с +7 см). Вследствие на оттичане са отчетени незначителни повишения на водните нива в долното течение на р. Тунджа (при гр. Елхово - с +12 см). Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за останалата част от водосбора на р. Тунджа от -15 см до +7 см; за останалата част от водосбора на р. Марица от -30 см до +23 см; за водосбора на р. Арда от -10 см до +12 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво на р. Въча (-85/+85 см) и горното течение на р. Марица (при гр. Белово - -58/+83 см). Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Тунджа при с. Павел Баня, р. Марица при градовете Първомай, Харманли и Свиленград, р. Сазлийка при гр. Гълъбово и на р. Въча в м. Забрал, които са около праговете за високи води. Към момента речните нива се понижават.

Максимално регистрираното водно количество за изминалото денонощие на р. Арда при Ивайловград е 182.233 m3/s

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително. Вследствие на валежи е регистрирано повишение на р. Речица при с. Ваксево от +17 см. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +3 см, а в останалата част от водосбора на р. Струма от -5 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, което е около прага за високи води. Към момента речните нива се понижават.

Ранна прогноза за следващите три дни:

Дунавски басейн

Днес (06.06), в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна, главно в горните и средните части от водосбора на р. Искър и в горните части от водосборите на реките западно от р. Янтра. На 07 и 08.06 нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна ще се понижават. Краткотрайни повишения са възможни в следобедните и вечерни часове на 08.06 във водосбора на Русенски Лом и Добруджанските реки. На 09.06 в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива главно във водосборите на реките източно от р. Вит.

Черноморски басейн:

Днес и утре 06 и 07.06 не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. На 08 и 09.06, в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в северночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн:

Днес 06.06 в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове ще  има краткотрайни повишения на речните в горните и средните части от водосбора на р. Марица и Рило-Родопските ѝ притоци, както и в горните части от водосбора на р. Тунджа и р. Арда. На 07. и 08.06 не се очакват съществени изменения на речните нива в басейна. На 09.06, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива в горното течение на р. Марица и Рило-Родопските ѝ притоци и в горните части от водосбора на р. Тунджа.

Западнобеломорски басейн:

Днес 06.06, в следобедните и вечерни часове, се очакват краткотрайни повишения на речните нива, главно в Рилските и Пирински притоци на р. Струма и р. Места и десните притоци на р. Струма. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски район

Състояние на язовирите:

Вследствие на интензивни валежи и голям водосбор е преливал язовир Полковник Иваново (Ловчанци), разположен в землището на с. Полковник Иваново. С цел намаляване на обема язовира се източва сифонно. Нивото на водата в язовира спада. Няма опасност от засягане на населени места. Язовирът е във водосбора на река Суха.

Контролирано се освобождават водни обеми от следните язовири:

 • Язовир „ Бойка“ контролирано се изпускат 0,055 m³/s. Моментен обем на язовира 1 400 000 m³.
 • Язовир „Баниска“ контролирано се изпускат 0,150 m³/s. Моментен обем на язовира 4 699 000 m³.
 • Язовир „Бели Лом“ контролирано се изпускат 0,060 м3l/s. Моментен обем на язовира 12 857 000 m³.
 • Язовир „Морун“, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.
 • Язовир „Света“, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.
 • Язовир „Крамолин“, в землището на с. Крамолин, обл. Габрово контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.


През преливниците преливат следните язовири:

 • Яз. „Вълога“, в землището на с. Гаганица, общ. Берковица, обл. Монтана – прелива с 10 см над кота преливен ръб (преливна височина);
 • Яз. Широка поляна“, в землището на гр. Берковица,  общ. Берковица, обл. Монтана - прелива с 5 см над кота преливен ръб (преливна височина);
 • Яз. „Престоя“, в землището на с. Костенци, общ. Берковица, обл. Монтана – прелива с 5 см над кота преливен ръб (преливна височина);
 • Яз „Престола“, в землището на с. Костенци, общ. Берковица, обл. Монтана – прелива с 5 см над кота преливен ръб (преливна височина).


Към момента след язовирните стени водните количества протичат в речните легла на отводящите дерета безпрепятствено.

За останалите язовири няма постъпила информация към момента за критични водни нива и опасност от наводнения.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са с тенденция към понижаване.

Поречие Ерма: Дере в землището на с. Мрамор, общ. Трън, обл. Перник по получена информация на дежурния телефон на БДДР-Плевен от дежурния в Област Перник и тел. 112, вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на дерето, водното му ниво се е повишило, като водни количества са излезли от речното легло на места и са наводнени 10 бр. дворове на къщи в с. Мрамор, от които 8 бр. селскостопански постройки и 2 бр. сутерени. Трафопоста, захранващ селото е наводнен и има опасност селото да остане без електрозахранване. Предстои отводняване от екипи на РД „ПБЗН”. Няма пострадали хора.

Поречие Янтра: р. Студена, в землището на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на реката, водното и ниво се е повишило, като е излязла от речното легло на места. Наводнени са обработваеми земеделски земи, завод за биокомпос и ферма за животни в ниските части на терена. Нивото на река Янтра при гр. Велико Търново постепенно се понижава, като е спаднала с 0,08 м, спрямо водното ниво към 15,30 ч. на  05.06.2019 г.

Поречие Русенски Лом: р. Русенски лом в землището на общ. Иваново, вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на реката, водното и ниво се е повишило, като е излязла от речното легло на места и частично са наводнени земеделски площи извън регулация на населените места в ниските части при селата: Червен, Кошов и Красен. Към момента се наблюдава понижаване на водното ниво в реката.

За останалите реки, разположени на територията на БДДР-Плевен няма постъпила информация за аварийни ситуации и критични участъци, като към момента реките протичат в речните легла.

Нивото на р. Дунав при гр. Лом остава към момента 1–ва степен „Повишено внимание“, при останалите станции остава под праговете за внимание. Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Към 08:30 ч. на 06.06.2018 г. засегнато населено място: с. Мрамор, общ. Трън, обл. Перник. За други населени места на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.