Няма промяна в качеството на водата в река Дунав

13.02.2015г.

Мониторингът на водите на река Дунав при с. Ново село - десен бряг, среда, ляв бряг от Регионална лаборатория – Монтана, показва:
 
-Извършен е комплексен анализ на водните проби, взети в 17:00 часа на 12.02 и в 8:00 часа на 13.02.2015 г.
-При извършения анализ на резултатите от водните проби, се констатира, че получените стойности от двете направени проби са съпоставими една спрямо друга.
-Няма промяна в качеството на водата в река Дунав, не са констатирани замърсявания на водата.
 
 
Показатели
 
Амониев азот - N-NH4+
 
Азот нитритен - N-NO2-
 
Азот нитратен - N-NO3-
 
Общ азот - N
 
Ортофосфати (като Р) - PO4-P
 
Общ фосфор - P
 
Калий ,К
 
Мярка
 
mg/l
 
mg/l
 
mg/l
 
mg/l
 
mg/l
 
mg/l
 
mg/l
СГС-2014- ляв
0,08
0,02
1,15
1,50
0,04
0,06
2,9
СГС-2014 -среда
0,07
0,02
1,26
1,60
0,04
0,07
2,4
СГС-2014-десен
0,08
0,02
1,32
1,69
0,05
0,07
2,6
12.2.2015/16,50-ляв
0,10
0,02
1,26
2,00
0,05
0,65
3,7
12.2.2015/17,00-среда
0,09
0,02
1,34
2,00
0,05
0,59
2,6
12.2.2015/17,10-десен
0,10
0,02
1,55
1,90
0,06
0,52
2,3
13.02.2015/7,30-ляв
0,12
0,02
1,30
1,90
0,06
0,68
2,9
13.02.2015 /7,45-среда
0,12
0,02
1,42
1,90
0,04
0,68
2
13.02.2015/8,00- десен
0,11
0,02
1,27
1,90
0,05
0,68
2
Гранична ст-ст за добро състояние, съгласно Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води за тип R7
0,30
0,06
2,00
2,50
0,15
0,30
няма норма
СГС- средно годишна стойност
Стойностите от анализа на общия фосфор в пробите взети на 12.02. и 13.02.2015 г.  са съпоставими/близки по стойност/ с  тези получени от пробовземане на 10.02.2015 година в рамките на план-графика на програмата за Национален мониторинг за повърхностни води.
 
Румънското Министерство на околната среда, водите и горите има ангажимент да изпраща информация през Системата за ранно предупреждение на Международната комисия за опазване на река Дунав  (МКОРД) само в случай на възможно трансгранично въздействие.  
 
Днес, в дух на партньорство между двете министерства, в Министерство на околната среда и водите  бе  получена  следната информация:
 
-Резултатите от мониторинга на водите надолу по течението са без изменение;
-Пристанищната администрация е предприела мерки за изваждането на товара на баржата, като е възможно първите количества да бъдат извадени днес:

         -Екип на Администрацията на Румънски води от Банат ще бъде непрекъснато на място на инцидента с цел мониторинг на качеството на водите в района.