Няма промяна в качеството на водата в река Дунав и не са констатирани замърсявания

14.02.2015г.

 

Мониторингът на водите на река Дунав при с. Ново село - десен бряг, среда, ляв бряг, възложен от Басейнова дирекция Плевен към Министерството на околната среда и водите и извършен от Регионална лаборатория – Монтана, показа:
 
-    Извършеният анализ на резултатите от водните проби, взети в 17:30 часа на 13.02.2015 г. и в 11:30 часа на 14.02.2015 г. показва, че няма промяна в качеството на водата в река Дунав и не са констатирани замърсявания.
 
-    Резултатите от водните проби, взети в периода 12 – 14.02.2015 г. са съпоставими едни спрямо други.
 

          Стойностите на изследваните показатели отговарят на изискванията за добро състояние на повърхностните води на река Дунав.