Нивата на южночерноморските реки ще се повишат, в следствие на валежи от дъжд и снеготопене

17.01.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -23 см до +17 см. Водните количества на всички наблюдавани реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: От следобедните часове днес и утре в резултат на валежи от дъжд и снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива на реките в басейна. На 19 и 20 януари речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 18, 19 и 20 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 18, 19 и 20 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес и утре 18 януари речните нива ще започнат да се повишават вследствие на снеготопене и валежи от дъжд. На 19 и 20 януари речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие оттичане на 19-ти все още ще има повишения на водните нива в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 18, 19, 20 и 21 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи от дъжд и сняг и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.01.2018 г. е 4 200,0 млн. м3 и представлява 64,7 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 81,5 % от общия им обем;
  • напояване – 47,3 % от общия им обем;
  • енергетика – 74,9 % от общия им обем

Подробна информация за страната можете да намерите тук.