Нивата на реките няма да се повишават

26.02.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +3 см, за водосбора на р. Искър от -23 см до +28 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +14 см; за водосбора на р. Осъм от -15 см до +16 см; за водосбора на р. Янтра в граници от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения на речните нива са с до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +11 см; за  водосбора на  р. Марица от -21 см до +24 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +12 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +26 см). Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при гр. Пловдив е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -8 см до +7 см, а за водосбора на р. Места от -4 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (26.02) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27 и 28.02 и на 01.03.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27 и  28.02 и на 01.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.02) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 27 и 28.02 и на 01.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.02) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 27 и 28.02 и на 01 и 02.03.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (26.02) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.