Нивата на реките остават без изменения

03.01.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -10 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +10 см; за водосбора  на  р. Русенски  Лом от -2 см до +2 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на нивото на р. Огоста при с. Бутан (от -17 см до +23 см). Водните количества на реките са под прага за средни води.

Черноморски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -5 см до +4 см. Водните количества на реките  са около и под прага за средни води, само  водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата са:  за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -22 см до +10 см, за водосбора на р. Арда от -9 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на нивото в горното и средно течение на р. Марица и на притока ѝ р. Въча (от -89 см до +90 см). Водните количества на реките в басейна са около и под прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +10 см. Водните количества на реките  са под прага за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 4, 5 и януари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 януари  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.