Нивата на реките са се повишили след валежи и оттичане на снеготопенето

22.11.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -22 см до +25 см; за водосбора на р. Вит от -14 см до +15 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +16 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +46 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -5 см до +8 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения и снеготопене са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста от -22 см до +16 см, в средното течение от водосбора на р. Искър от -72 до +71 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното ниво на р. Джулюница при с. Джулюница е достигнали прага за средни води .

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -2 см до +31 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -18 см до +32 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +55 см; за водосбора на р. Арда от -33 см до +86 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -68 см до +82 см, в притока ѝ р. Въча от -88 см до +92 см, както и по течението на р. Арда с до +149 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества при градовете Пловдив, Първомай на р. Марица,  на р. Тополница при с. Поибрене, на р. Чепеларска при с. Бачково, на р. Харманлийска при гр. Харманли, на р. Въча при гр. Девин, р. Арда при с. Вехтино и на р. Върбица при сп. Джебел  са над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -20 см до +31 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Елешница при с. Ваксево, където са над прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (22.11), вследствие на снеготопене и оттичане се очакват незначителни повишения на речните нива в целия басейн. През следващите три дни ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (22.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 23, 24 и 25.11.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (22.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения,  повишения са възможни в средното и долно течение на основната река, в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 23, 24 и 25.11.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От днес (22.11) и през следващите три дни се очаква понижаване на водните нива до средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25 и 26.11.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (22.11) и през следващите 3-4 дни водните нива ще се понижават, ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в целия водосбор вследствие на оттичане. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.