Нивата на реките ще бъдат без съществени изменения

12.12.2015г.

Днес не се очакват валежи. В неделя и понеделник също.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 10.12. до 8 ч. на 11.12.) водните нива на почти всички наблюдавани реки са продължили да се понижават. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни води. Водните количества на реките Огоста (долно течение) - (Дунавски басейн), Провадийска (долно течение) - (Черноморски басейн), Марица (средното течение) - (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водното количество на реките: Искър (горно течение), Осъм (горно течение), Голяма река и Росица – (Дунавски басейн); Провадийска (горно течение), Айтоска и Факийска - (Черноморски басейн); Марица (горно течение) - (Източнобеломорски басейн), са около праговете за ниски води. Около праговете за екстремно ниски води е водното количество на река Черни Вит (Дунавски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -10 см до +10 см.

Черноморски басейн: Нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без изменение.

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от +/- 20см. По - значително краткотрайно повишение е регистрирано на р. Марица при Белово с +52 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +18 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 12, 13 и 14  декември ще бъдат под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: очакваните водни количества за 12, 13 и 14 декември  ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водните количества в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 декември ще бъдат около средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.