Нивата на реките ще останат без промяна

01.11.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -15 см до +20 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания до -1 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Айтоска при гр. Камено е около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -11 см до +7 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средното течение на р. Марица и в притоците й р. Въча и р. Сазлийка - от -90 см до +89 см и по р. Арда от –28 см до +29 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (01.11) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър показва: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (01.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра показва: Прогнозираните водни количества за 02, 03 и 04.11.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (01.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом показва: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 02, 03, 04 и 05.11.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (01.10) и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.