Нивата на реките ще останат без съществени изменения

26.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Искър от -11 см до +10 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -15 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Джулюница при с. Джулюница и р. Янтра при гр. Габрово.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -25 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са южночерноморските реки: р. Факийска при с. Зидарово и р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Марица при гр. Белово (-35 см до +37 см) и на р. Въча при градовете Девин (-82 см до +82 см) и Кричим (от -24 см до +24 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -24 см до +26 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +12 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са над праговете за високи води. С водни количества около и под праговете за средни води са: горното течение на р. Марица, р. Тунджа при гр. Елхово и р. Върбица при сп. Джебел.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +3 см и за водосбора на р. Струма от -6 см до +6 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води е р. Елешница при с. Ваксево и р. Струмешница при с. Струмешница.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (26.03) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене се очакват повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.03) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене ще има повишения на водните нива на реките, главно в средните и долните части на водосбора. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.03) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене ще има повишение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.03) и през следващите 3 дни, вследствие на снеготопене ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29, 30 и 31.03.2020 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. В периода 26-28.03 вследствие на снеготопене, се очакват нови незначителни повишения на речните нива. На 29, 30 и 31.03 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.