Нивата на реките ще са под праговете за предупреждение

10.07.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. По-значителни повишения на  речните нива са отчетени във водосбора на р.Искър с до +114 см, на р. Вит с до +59 см, на р. Осъм с до +167 см, на р. Джулюница при с. Джулюница с +86 см и на р. Янтра при с. Каранци с +52 см. По-значително понижение е отчетено на р. Вит при с. Биволаре -142 см. Регистрираните изменения  в останалата част от басейна са от -27 см до +35 см. Водните количества на реките  са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива  през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -5 до +10 см. Водните количества на реките  са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи през последното денонощие .  Регистрираните колебания на водните нива са за водосбора на р. Арда - до -26/+57 см, по-значително изменение е регистрирано на р. Перперишка при с. Сватбаре (-54/+115 см); за водосбора на р. Марица до -34/+59 см, по-значително изменение е регистрирано на р. Въча при  Девин в резултат от работата на хидротехнически съоръжения (-114/+119 см); за водосбора на р. Тунджа - до -11/+38 см. Водните количества на реките  са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие  са се повишили незначително. Регистрираните колебания на речните нива  са от -15 до +22 см. По-значително изменение, вследствие на валежи, е регистрирано в горното течение на р. Струма при гр. Перник (-8/+44 см). Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес  в резултат на оттичане повишения на речните нива ще има в средните и долните течения на основните реки. В  резултат на валежи  в следобедните часове са възможни краткотрайни повишения на водните нива в старопланинските части от водосборите на реките в басейна.  Утре и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане .  На 11 юли  все още са възможни повишения в долните течения на основните реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира , че водни количества на 11, 12 и 13 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  в резултат на валежи  ще има краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. Днес и утре по-значителни ще са повишенията в средното и долното течение на основната река, в резултат на оттичане. Водните количества в долно течение на основната река ще преминат над жълтия праг за внимание на 12 юли при с. Ореховица.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 11, 12 и 13 юли  водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес нивата в по-голяма част от водосбора ще започнат да се понижават. В резултат на валежи днес все още са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Тенденцията към понижение на речните нива ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното  количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13 и 14 юли  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре са възможни повишения на речните нива в резултат на валежи и оттичане. От 12 юли речните нива ще започнат да се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.