Нови образци на декларации по чл. 194 б от Закона за водите

04.01.2018г.

Със заповед от 21 декември 2017 г. на Министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на декларациите по чл. 194 б от Закона за водите.

До 31 януари 2018 г. титулярите на разрешителни трябва да представят информация за изчисляване на дължимата такса по новите образци на декларациите. Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г..

31 март 2018 г. е крайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата 2017 г. и за представяне от водоползвателите на доклади по чл. 48, ал.1, т.12 на Закона за водите, за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.

Образец на декларациите и подробна информация могат да бъдат намерени тук