Очаква са повишение на речните нива вследствие на валежи

08.03.2018г.

От обедните и следобедни часове днес в резултат на валежи и снеготопене има вероятност за поройни наводнения във водосбора на р. Янтра по основната река около Велико Търново и в притоците ѝ Джулюница, Лефеджа и  Голяма река, в горното течение на р. Черни Лом (приток на р. Русенски Лом).

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: водните нива в по-голямата част от реките през последното денонощие са се понижили. Повишения вследствие на валежи, снеготопене и оттичане са регистрирани в долното течение на реките Огоста, Осъм и в горните течения на Янтра (притоците Голяма река и Джулюница) и Черни лом. Регистрираните колебания в басейна са от - 82 см до + 94 см. По-съществени колебания са регистрирани на р. Осъм при с. Изгрев (+ 94 см), р. Голяма река при гр. Стражица (- 75/+ 49 см) и на р. Черни Лом при с.Кардам (- 82/+ 63 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Дунавския басейн в резултат на валежи от дъжд днес ще има нови повишения на водните нива в горните и средни части от водосборите на реките в басейна. По-значителни ще са повишенията във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. От утре ще започне процес на понижаване на речните нива в целия басейн с изключение на реките западно от р. Огоста (Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом и Цибрица), където все още речните нива ще се повишават в следствие на снеготопене. Повишения ще има и в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане, по-съществени ще са те на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 10 и 11 март тенденцията на понижение на водните нива ще се запази, като в следствие на оттичане нивата ще се задържат високи в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 майрт ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи ще се повишават водните нива на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър, а в резултат на валежи и снеготопене на р. Златна Панега и р. Гостиля. Най-значителни ще бъдат повишенията на 8, 9 и 10 март в средното и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, само водните количества на р. Искър при Ореховица ще бъдат около над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 9, 10 и 11 март водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Повишения на водните нива ще има днес по течението на основната река. От утре и на 10 и 11 март речните нива ще се понижават в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 9, 10, 11 и 12 март водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. На 8 и 9 март вследствие на валежи от дъжд и продължаващо интензивно снеготопене ще има нови повишения на речните нива във водосбора, като в сутрешните часове на 9 март са възможни поройни наводнения в средните части от водосбора. През нощта на 9 срещу 10 март са възможни локални разливи в долните части на Черни Лом и Русенски Лом, в ниските части на реките. От следобедните часове на 9 март ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има повишения до обедните часове на 10 март в долните части на Черни Лом и Русенски Лом.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.