Очакват ce краткотрайни повишения на речните нива

30.04.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижaвали. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър с до ±11 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -6 см до +4 см.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са с от -7 см до +6 см.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на реките Въча при гр. Девин (от -80 см до +79 см) и гр. Кричим (с до ±79 см), Марица при гр. Белово (с до ±71 см) и Тунджа при с. Баня (от -34 см до +35 см)  са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +18 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +23 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +12 см.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Места от -1 см до +3 см и за водосбора на р. Струма от -5 см до +9 см.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (30.04) и през следващите три дни се очакват краткотрайни повишения на речните нива в по-голямата част от басейна, по-съществени във водосбора на р. Янтра. Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения: в следобедните и вечерни часове на 02.05.2020 г., както и през нощта срещу 02.05 в планинските части от водосбора на р. Янтра (по основната река, р. Росица, р. Видима, р. Острешка, р. Багарещица, р. Лопушница, р. Дряновска, р. Зла река, р. Негойчевица, р. Козлята р. Златаришка, р. Бебровска, р. Марянска, р. Граднишка, р. Белица, р. Еньовица, р. Лефеджа, р. Джулюница), във водосбора на р. Черни Осъм (р. Крайовица);

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.05.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (30.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения.  Водните  количества  ще  бъдат  под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на  01, 02 и 03.05.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (30.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения.  Водните  количества  ще  бъдат  под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.05.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (30.04) и през следващите два дни, в резултат на валежи речните нива във водосбора ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 01.05 и на 02, 03, 04 и 05.05.2020 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (30.04) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.