Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

05.07.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. По-значителни са измененията на нивата на река Янтра (р. Джулюница при с. Джулюница с до -169/+0 см и по основната река при гр. Велико Търново (-14/+96 см) и с. Каранци (-68/+96 см)). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Огоста при с. Бутан от -18 см до +26 см и в средното и долно течение на р. Искър от -47 см до +36 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -15 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -11 см до +26 см, за водосбора на р. Осъм от -9 см до +29 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Янтра (р. Джулюница при с. Джулюница и по основната река при гр. В. Търново и с. Каранци). 

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без изменение. Вследствие на валежи са регистрирани повишения на речните нива, като по-значителни са измененията на нивата на реките Марица (р. Луда Яна при с. Росен с до -18/+42 см), Тунджа (по основната река при гр. Павел Баня с до -7/+33 см), р. Арда (р. Черна при с. Търън с до -36/+47 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Тунджа (по основната река при с. Баня (Сливенско) с до -38/+38 см), Марица (р. Въча при гр. Девин с до -88/+91 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -20 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -31 см до +27 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Тунджа при гр. Павел Баня е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +9 см; за водосбора на р. Струма от -15 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. 

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (05.07), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните течения на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра и във водосбора на р. Русенски Лом. На 06 и 07.07 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане до 06.07 ще има повишения в долните течения на основните реки. На 08.07, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в долните течения на реките западно от р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения през нощта на 07 срещу 08.07 във водосборите от долните течения на реките западно от р. Вит.

  Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 06, 07 и 08.07.2019 г ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (05.07), в резултат на валежи, ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосбора. На 06 и 07.07 речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 08.07, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора, като по-значителни ще бъдат повишенията в средното и долното течение на основната река и в долното течение на притока ѝ р. Скът. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 06, 07 и 08.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и утре (05 и 06.07), в резултат на валежи, речните нива в горните и средните части от водосбора ще се повишат, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките над яз. Панчарево. На 07 и 08.07 водните нива на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 06, 07 и 08.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (05.07) в следствие на валежи и оттичане, водните нива във водосбора ще се повишават. През следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 06, 07, 08, 09 и 10.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (05.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.