Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

18.06.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишавали вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -16 см до +24 см; за водосбора на р. Искър от -22 см до +21 см; за водосбора на р. Вит от -18 см до +31 см; за водосбора на р. Осъм от -38 см до +54 см; за водосбора на р. Янтра от -49 см до +56 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -25 см до +21 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води. С водните количества около и под праговете за средни води са долните части от водособорите на р. Огоста, най-източните части от водосбора на р. Янтра и водосбора на р. Русенски Лом.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Незначителни повишения, вследствие на валежи, са регистрирани във водосбора на р. Камчия. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -16 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на това на р. Провадийска при г. Синдел, където водното количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при с. Баня (от -41 см до +41 см), р. Марица при гр. Белово (от -68 см до +67 см) и при гр. Пазарджик (от -18 см до +28 см), р. Въча при гр. Девин (от -79 см до +67 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. По-значителни повишения, вследствие на валежи, са отчетени на р. Харманлийска при гр. Харманли - +59 см. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -18 см до +23 см; за водосбора на р. Марица от -15 см до +21 см; за водосбора на р. Арда от  -12 см до +23 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня, р. Марица при с. Радуил и р. Харманлийска при гр. Харманли, които са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн:
През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +5 см и за водосбора на р. Струма от -9 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Джерман при гр. Дупница, което е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (18.06) и утре (19.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна както следва: днес (18.06) в горните и средните части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра; утре (19.06) във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 20 и 21.06 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден все още ще има повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (18.06) и утре (19.06) са възможни краткотрайни повишения във водосбора, главно в горните и средните части от водосбора. На 20 и 21.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (18.06) и утре ще има краткотрайни повишения на водните нива в басейна. На 20 и 21.06 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден все ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:
Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (18.06) и утре (19.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосбора. На 20 и 21.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21, 22 и 23.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. В резултат на валежи в периода 18-20.06 са възможни краткотрайни повишения на водните нива, главно в горните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.