Очакват се незначителни повишения на речните нива

19.02.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водите нива са от -20 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни колебания са отчетени в горното и средно течение на река Марица от -25 см до +36 см, в резултат на работа на хидротехнически съоражения. По-значителни понижения в резултат на оттичане до -42 см са отчетени в долното течение на река Тунджа и притока й река Мочурица. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от -11 см до +9 см. Водните количества на реките в горната част на водосбора на река Марица са около и под прага за средни води, а водните количества на реките в останалата част на басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +5 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи и частично снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долните течения на реките от басейна. На 20, 21 и 22 февруари речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи и частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 20, 21 и 22 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива в целия водосбор ще се повишат незначително, вследствие на валежи. През следващите 3 дни нивата ще останат без съществени изменения, като незначителни повишения във водосбора са възможни в резултат на частично снеготопене и валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 февруари 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни, вследствие на валежи се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.