Очакват се незначителни повишения на речните нива

12.02.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили в резултат на валежи. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -3 см до +3 см, за водосбора на р. Искър от -12 см до +31 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -13 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: през последното денонощие не се отчита съществено изменение в състоянието на  наблюдаваните реки. Регистрирани са изменения с от -3 см до +3 см на речните нива. Водните количества на реките във водосборния басейн са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +3 см;  за водосбора на р. Марица от  -12 см до +18 см;  за водосбора на р. Арда от -23 см до +13 см;  за  водосбора  на  р. Бяла са без изменение. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосборите на р. Тунджа (от -47 см до +38 см) и на р. Въча (от -86 см до +86 см). Водните количества на р. Харманлийска при гр. Харманли, р. Арда при с. Вехтино и р. Въча при м. Забрал са около праговете за високи води. В останалата част на басейна водните количества са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки през  изминалото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са в границите от -4 см до +9 см, а за водосбора на р. Места от -4 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и  под праговете за средни води, единствено р. Елешница при с. Ваксево е с водно количество около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес в резултат на валежи се очаква незначително повишение на речните нива във водосборите на реките източно от р. Вит. Повишения в резултат на оттичане ще има и в средното и долно течение на р. Искър. На 13, 14 и 15 февруари  речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества на реките  ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 13, 14 и 15 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения, като днес в резултат на оттичане повишения на речните нива ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  в резултат на валежи се очаква несъществено повишение на речните нива във водосбора, а на 13 и 14 февруари реките ще се оттичат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15 и 16 февруари ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  в резултат на валежи се очаква несъществено повишение на речните нива във водосбора, а на 13 и 14 февруари  реките ще се оттичат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.