Очакват се значителни повишения на водните нива на реките Искър, Вит и Осъм

03.08.2014г.

По прогноза на НИМХ днес по-значително повишение на водните нива ще има в горното течение на р. Искър и притоците й (Черни Искър, Леви Искър, Бели Искър, Мусаленска Бистрица, Палакария, Плащица, Егуля), горното течение на р. Вит и притоците й (Бели Вит, Черни Вит, Калник), горното течение на р. Осъм и притоците й (Черни Осъм, Бели Осъм).

 

Повишения на водните нива се очакват във водосборите на р. Марица - р. Девинска и р. Чепинска, на р. Арда - горното течение на р. Арда и горното течение на р. Върбица и нейните притоци, във водосбора на р. Места - главно в средното и долното течение (р. Ръждавица, р. Златарица, р. Канина, р. Бистрица, р. Брезнишка), както и в този на р. Струма (р. Джерман, р. Рилска, р. Санданска Бистрица, р. Мелнишка).

 

Според справка за състоянието на водните обекти на територията на Дунавския район, изготвена от Басейнова дирекция - Плевен, към 12:00 часа на 03.08.2014 г. ситуацията по поречието на р. Скът и поречия Искър, Огоста и западно от Огоста е следното:

 

Поречието на р. Скът:

- при с. Малорад, общ. Борован - реката е излязла от коритото си, повреден мост, залети са дворове на къщи, предприета е евакуация на част от населението;

- при с. Комарево, общ. Бяла Слатина реката е излязла от коритото си и е заляла шосе;

- при с. Невяни, общ. Борован реката е излязла от коритото си, има наводнени къщи и дворове, предприета е частична евакуация и се извършват дейности по отводяване;

- Яз.“Гарвански геран”, е в предаварийно състояние и е под постоянно наблюдение, като прелива през преливника;

- Яз. „Езерска падина” прелива през преливника, но не е обявен в предаварийно състояние и е под постоянно наблюдение;

- Яз. ”Рогозен 1” не прелива през преливника и не е обявен в предаварийно състояние;

- Яз. „Бързина” е обявен в предаварийно състояние и е под постоянно наблюдение като прелива през преливника;

- Яз. ”Умен дол” е преливал през преливника;

- Яз. ”Мраморчица” и яз. ”Сухия скът” преливат през преливниците и са под постоянно наблюдение;

- Яз. „Лесконож” з-ще с. Голямо Пещене прелива през преливниците и е под постоянно наблюдение;

 

Поречия Искър, Огоста и западно от Огоста:

- при с. Бели Извор, община Враца обстановката е с тенденции към нормализиране;

- Яз.”Чернила” е спрял да прелива през преливника и е под постоянно наблюдение;

- при с. Горно Пещене, Община Враца, реката е излязла от коритото си, има изолирани къщи, като обстановката е с тенденции към нормализиране;

- при с. Добри дол, общ. Лом реката е излязла от коритото си, но няма информация за нанесени щети;

- при гр. Мездра реката е излязла от коритото си и са наводнени улици;

-  при с. Лиляче, общ. Враца реката е излязла от коритото си, заляти са мостове и дворове, в резултат се извършват дейности по отводняване;

- Яз. „Лесура“ не е обявен в предаварийно състояние, прелива през преливника;

- Яз. „Градешница” е обявен в предаварийно състояние и е под постоянно наблюдение, като прелива през преливника. Водните количества след язовирната стена се провеждат безпрепятствено;

- при с. Тишевица реката, преминаваща през селото, е излязла от коритото си, има заляти дворове, но обстановката е с тенденции към нормализиране;

- Залят е пътят Лехчево – Бели брод, след излизане от коритото на р. Рибинье, но ситуацията се нормализира;

- Яз. „Дреновец“ не е обявен в предаварийно състояни, прелива през преливника, започнато е контролирано изпускане и е под постоянно наблюдение;

- В Област София, поради локални наводнения на имоти и техническа инфраструктура, от речните течения на реки по поречие Искър, в общините Етрополе и Своге е обявено бедствено положение;


По данни на общинска администрация Тетевен, през изминалото денонощие се наблюдава понижение на водните нива по дерета в землището на с. Голям Извор, община Тетевен, притоци на р. Вит. Обстановката се нормализира.


В района на община Габрово към момента обстановката се нормализира.


Оперативното звено в МОСВ и Басейнова дирекция – Плевен продължава да е активирано.