Одобрен е докладът за 2013 г. за наблюдението и контрола при прилагането на План за управление на речните басейни в Дунавски район

04.06.2014г.

Докладът за 2013 г. за наблюдение и контрол при прилагането на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010 – 2015 г. в Дунавски район е одобрен от Министрество на околната среда и водите. Документът се изготвя в изпълнение на изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

В доклада са отразени резултатите от наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район за басейново управление за четвъртата година от действието му. Включено е изпълнението на мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най – пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана. Условията за предотвратяване, намаляване или отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана са определени в Становище по Екологична оценка № 6 - 2/2009 г. на министъра на околната среда и водите. 

В съответствие с разпоредбите на Наредбата за екологична оценка, Министерството на околната среда и водите е одобрило годишните доклади за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.. по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район за басейново управление. Заключението на компетентния орган за докладите е, че и за четирите години от прилагането на плана в Дунавски район не са наблюдавани и установени значителни негативни въздействия върху околната среда в резултата от прилагането на плана, в следствие на което не е необходимо предприемане на коригиращи действия.

Предвид разпоредбите на Наредбата за екологична оценка, Басейнова дирекция – Плевен осигурява обществен достъп до Годишния доклад за 2013 г. за наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район за басейново управление, чрез интернет страницата на дирекцията.