Около 2 000 проверки по контролна дейност са извършени от началото на годината от Басейнова дирекция – Плевен

14.10.2013г.

Експертите от Дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен са извършили през деветмесечието от годината 1 946 проверки. Като резултат от тях са дадени 2 125 предписания със съответните срокове за изпълнение. През деветте месеца са изпълнени 806 предписания.

156 от проверките са по подадени сигнали от физически и юридически лица.

За установяване на административно нарушение са съставени 43 акта и са издадени са 28 наказателни постановления.

17 429 763,30 лева са постъпили през деветте месеца от годината като приходи  от такси по Закона за водите за правото на водовземане и ползване на воден обект в Дунавския район.

Подробна информация за извършените контролни проверки от експертите от БДУВДР - Плевен  е публикувана в раздел „Контрол” в интернет страницата на Дирекцията. Данните са ежемесечни и съдържат всички установени обстоятелства и данни при извършените проверки, установените нарушения и направените предписания.