От събота се очакват повишения на речните нива в резултат на валежи

18.05.2018г.

Анализът  на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Само водните нива във водосбора на р. Янтра са се повишили незначително, вследствие на валежи. Вследствие на работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста и в средното и долно течение на р. Искър от - 18 см до + 16 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от - 7 см до + 7 см. Водните количества във водосбора на р. Искър са около и над праговете за високи води, а в останалите реки от басейна водните количества са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от - 6 см до + 4 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водното количество на р. Врана при с. Надарево е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от - 15 см до + 29 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосбора на р. Марица с до - 120/+ 112 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при гр. Белово и гр. Пазарджик и на р. Сазлийка при гр. Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна през последното денонощие са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 13 см до + 16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: речните нива в басейна днес ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива на реките в горното течение на р. Янтра (по основната река и в притока ѝ р. Росица). Вследствие на валежи от ранните часове в събота повишения на речните нива ще има в реките от целия басейн. По-значителни ще са повишенията във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и в водосбора на р. Черни Лом (приток на р. Русенски Лом). На 20 май речните нива в басейна ще се понижават, като повишения са възможни в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане. На 21 се очакват нови повишения на речните нива в басейна главно в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения днес през деня в планинските притоци на р. Росица (приток на р. Янтра) и във вечерните часове утре във водосбора на р. Дюлгер дере (приток на р. Черни Лом). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките от водосбора ще са без съществени изменения. На 19 май в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в целия водосбор, като по- значителни ще бъдат във водосборите над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Лесновска, Блато, Батулийска,  Искрецка, Малък Искър, Златна Панега, Гостиля и в средното и долното течение на основната река. На 20 май речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. В следобедните часове на 21 ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, р. Владайска. На 22 май в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, р. Владайска. На 23 май речните нива ще останат без съществено изменение. На 24 ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. На 25 ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, р. Палакария. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 19, 20 и 21 май, че речните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни вследствие на валежи и оттичане речните нива в по-голяма част от водосбора ще се повишават. По-значителни повишения се очакват днес в горните течения на основната река при гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица. От неделя се очакват понижения на нивата в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20 и 21 май водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 19-21 май са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.