Отнасяйте се по-добре към реките – Ден на р. Дунав 2019

28.06.2019г.

Страните от Дунавския басейн отбелязват всяка година празника на реката на 29 юни. Денят на Дунав е празник на една от най-големите речни системи в Европа, важна както за хората, така и за дивата природа.. Проектът Danube Floodplain е една от възможностите ни да подобрим връзката с р. Дунав и нейните притоци.

Никой не се съмнява в значимостта на нашите реки, предвид техните различни и ценни функции, които служат на човечеството от древни времена. Също така, адаптирането към речната динамика и концепцията за разумно използваната речна екосистема винаги поставят различни предизвикателства пред хората. Не е различно в случая с река Дунав, която свързва значителна част от Европа - тя преминава през 10 страни, докато достигне Черно море.

Нашата връзка с Дунав
Река Дунав е втората по дължина река в Европа с дължина от 2 850 км и оказва влияние върху живота на 81 милиона души. Потенциалът на реката се използва за различни цели  - от осигуряване на питейна вода, през корабоплаване, до риболов, рекреационни дейности и напояване. Река Дунав също така осигурява местообитанието на много растителни и животински видове, както и изпълнява по-малко видими, но не по-малко важни функции, като регулиране на климата, намаляване на  замърсяването, възпроизводство на почвата или намаляване на риска от наводнения.

Естествената динамика на оттока на реката е силно изменена през последните десетилетия, поради ползването й за различни цели. Главно поради тази дейност 80% от заливните и влажните зони са загубени. Напоследък става много по-ясно кои от тези изменения в действителност не служат за предоставянето на различни услуги. Това е основа не само за регулирането на важни природни системи, но също така е важно и за осигуряването на основни необходимости за живот и свободно време.

Дълго време ние приемахме тези услуги като даденост и силно претоварвахме речните екосистеми, което означава, че те вече не могат да осигурят напълно същия обхват на услугите. Много изследвания на сложните връзки на природните процеси показват, че функционирането на речните системи се основава на разумни баланси, както и, че не е лесно да се обхване тази сложна система като икономически субект.
Нови усилия за възстановяване на заливни равнини.

Чрез проект Danube Floodplain се полагат нови усилия за комплексен подход при управление на заливните равнини, така че да има добавена стойност както за екосистемните услуги на реките и техните заливни равнини, така и чрез разработване на нови стратегии и стъпки за управление и използване на тези заливни равнини с цел осигуряване на здравословна среда за екосистемите, и най-вече на хората.

Проектът е възможност за много различни заинтересовани страни по р. Дунав и нейните притоци да постигнат общо разбиране за проблемите, и да постигнат интегрирано трансгранично решение за справяне с проблемите, които недостига на вода и излишъка на вода нанасят върху екосистемите и хората.

Проект DANUBE FLOODPLAIN (Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по р. Дунав и притоците й) стартира през м. юни 2018 г., като изпълненето му ще продължи до 30 ноември 2020 г. Проектът е финансиран от ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА чрез Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020" и се изпълнява от 18 партньора и 4 асоциирани стратегически партньора от десет държави, споделящи Дунавския речен басейн (Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия).

За повече информация:
www.interreg-danube.eu/danube-floodplain.