Първа копка по проект "Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносна мрежа и пречистване на водите на град Ябланица"

03.12.2011г.

На 21.11.2011г., понеделник, в гр. Ябланица се състояпърва копка по проект ”Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносна мрежа и пречистване на водите на град Ябланица – І-ви етап – изграждане Пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор”. Проектът е на стойност 9 824 075 лв. и е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Присъстваха кметът на община Ябланица, областният управител на област Ловеч инж. Ваня Събчева, директорът на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр.Плевен, представители на Регионалната инспекция по околна среда и води – гр.Плевен и др.

Галерия