Първи резултати от мониторинга на водите на река Дунав в румънския участък

12.02.2015г.

От Международната комисия за опазване на река Дунав /МКОРД/ се получи информация за характера на товара на потъналата баржа и за първите резултати от мониторинга на водите на река Дунав в румънския участък.
Баржата е била натоварена с 850 тона тор NPK (азот /фосфор /калий, в съотношение 8:16:24). Товарът е опакован в торби с тегло 500 кг с двойна обвивка/ чувал. Организирано е наблюдение на всеки  3 часа за състоянието на повърхността на реката и се изпълнява програма за мониторинг през 6 часа за вземане на водни проби при Молдова Веке, Свинита, Оршова и по течението на Железни врата I, във връзка с възможни концентрации.
Резултатите от пунктовете за вземане на проби за качеството на водата, извършени от ANAR- Националната администрация „Румънски води“, са следните:
 Table 1

Nr. Crt.

Sampling point /

 

Monitored parameters/ unit

Total Phosphorousmg/l

Phospates

P-PO4 -3

 

mgP/l

Total Nitrogen

mg/l

Ammonia

N-NH4+

 

mgN/l

Nitrites

N-NO2-

 

mgN/l 

Nitrates

N-NO3-

 

mgN/l  

Potasium

 

mg/l

Sampling Data: 11.02.2015, hour: 24:00

1

 

Moldova Veche harbor, km 1049+500,

Immediately downstream of sunken point

 

 

 

0.073

 

 

0.069

 

 

1.9

 

 

0.145

 

 

0.042

 

 

1.312

 

 

3.0

   

Според анализите на контрола на мониторинга на качеството, направени от Националната администрация „Румънски води“ след момента на произшествието, 11.02.2015, 13:25 ч. е направен извод, че няма съществени промени в състоянието на качеството на водите надолу по течението на р. Дунав от мястото на инцидента (в съответствие  с нормативно установените в румънското законодателство норми за качество на повърхностните води).
Дейностите по наблюдение ще продължат и през следващите дни.
Възложено е на Регионална лаборатория Монтана към Главна дирекция „Лабораторно - аналитична дейност” към ИАОС да извърши пробонабиране на пункта на р. Дунав при с. Ново село - десен бряг, среда, ляв бряг и  да извърши анализ на водната проба по следните показатели:
·        Общ азот, N
·        Общ фосфор, Р
·        Ортофосфати, (РО4)като P-PO4
·        Азот нитратен - N-NO3-
·        Азот нитритен - N-NO2-
·        Азот амониев - N-NH4+
·        Калий, K
Честотата на анализа да бъде двукратно в рамките на едно денонощие.
Подробна информация за предприетите действия във връзка с инцидента можете да намерите тук.