Планът за управление на риска от наводнения – акцент в заседанието на Басейновия съвет

30.10.2015г.

Разработването на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) беше основната тема на провелото се 22-ро заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Инж. Петър Димитров, директор на БДДР, откри Съвета и посочи в своето обръщение, че в процеса на разработване на Плана мненията и становищата на всички заинтересовани страни ще подпомогнат изготвянето на реалистичен и приложим ПУРН.

Пред членовете на Съвета беше представен напредъкът по изпълнението на проект  „Разработване на План за управление на риск от наводнение“, който се изпълнява от Басейновата дирекция „Дунавски район“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Той цели осигуряване на необходимата научнопрактическа подкрепа и подпомагане на Басейновите дирекции при изготвяне на планове за управление на риска от наводнения.

 

Галерия