Плановете за управление на речните басейни 2016 – 2022 г. ще подобрят качеството на водите в страната и качеството на живота в по-малките населени места

07.11.2014г.

В момента, в който новите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) влязат в сила през 2016 г., те ще станат задължителни за общините и бизнеса в страната. Това стана ясно на пресконференция в Пловдив вчера, 6 ноември, с участието на директора на Дирекция „Управление на водите“ към МОСВ Асен Личев и четиримата директори на Басейновите дирекции за управление на водите. Поводът на събитието беше официалният старт на информационна кампания, свързана с новите ПУРБ.

„Основната цел на сега действащия План за управление на речните басейни в Дунавски район е достигане и запазване на доброто състояние на водите в Дунавски район за басейново управление до 2015 г. С дейностите, които извършваме в момента, ние следим за прилагането и спазването на мерките в действащия в момента ПУРБ, правим анализ на резултатите от изпълнението им, оценяваме необходимостта от планирането на нови, които да бъдат включени в актуализирания план”, подчерта инж. Петър Димитров, директор на Басейнова дирекция – Плевен.

Чрез новите ПУРБ ще се приемат мерки за подобряване на качеството на повърхностните и подземните води. В тази връзка ще бъдат предвидени мерки, свързани с подобряване качеството на живота в по-малките населени места (изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води), с подобряване качеството на екосистемите в отделните райони на страната, както и такива за ограничаване на индустриалното замърсяване и намаляване въздействието върху водните системи от водоползвателите. Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) са основен инструмент за управлението на водите на басейново ниво, припомниха още организаторите на събитието. Те са планови документи, които се изготвят от басейновите дирекции за период от шест години и от влизането им в сила се превръщат в задължителен документ за местния бизнес, свързан с различни водни тела, местната власт и обществеността.

Подробна информация за ПУРБ в Дунавски район можете да намерите тук.

 

Галерия