Поредна среща по WATER в Басейнова дирекция – Плевен

20.11.2014г.

      Тридневна работна среща по проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав“ (WATER) се проведе в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР).

Целта на срещата беше партньорите от двете страни по проекта – България и Румъния, да споделят досегашната си работа, да обсъдят бъдещи дейности, да обменят информация. На срещата беше представен и първият етап на информационна система и геопортал, които се разработват по проекта. 
„За Басейнова дирекция – Плевен проекти като WATER са ключови в работата ни, защото те са израз на съвместните усилия на България и Румъния за опазването на река Дунав”, посочи в своето обръщение към участниците в срещата директорът на БДУВДР – Плевен инж. Петър Димитров.  
Проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав“ (WATER) е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния – България 2007-2013 г." Цел на проекта е компетентните институции от България и Румъния да усъвършенстват мониторинга на река Дунав, процедурите си за действие в случай на инцидентни замърсявания и да подобрят взаимодействието си с местните органи.
Партньорите по проекта са общо 13 от двете страни, с водещ партньор Министерството на околната среда и климатичните промени на Румъния. От българска страна основни партньори са Министерство на околната среда и водите, съвместно с Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.
Подробна информация за проект WATER можете на намерите тук
 .  

 

Галерия