Повечето от реките в страната са около и под праговете за средни води

08.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и през почивните дни не се очакват валежи. През денонощието от 8 ч. на 6 до 8 ч. на 7 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на оттичане са регистрирани в Дунавския басейн – в долните течения на реките Искър и Янтра. Колебанията на речните нива в горното течение на р. Марица (Източнобеломорския басейн) са вследствие работа на хидротехнически съоражения. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на реките Янтра и Русенски Лом – в долните течения (Дунавски басейн), Марица при Пловдив и Първомай и притока й Тополница при с. Поибрене (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 25 см до + 20 см

Черноморски басейн: понижения с до - 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 24 см до + 45 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни водните нива, в по-голямата част от басейна, ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 юли водните нива ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Очаква се да се запази тенденцията за понижение в целия водосбор, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 речните нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.