Продължава непрекъснатото наблюдение на язовир „Ботево”

23.06.2014г.

 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район Плевен продължава да следи ситуацията около язовир „Ботево”. Според информация от дежурните на Общинска и Областна администрация Варна и ОУ ПБЗН, към 11:30 часа бетоновият преливник и част от контактната зона между него и язовирната стена са разрушени. Водата свободно изтича през направения отвор. Основният изпускател е напълно отворен. Поради  това нивото на реката след язовир ”Ботево” е повишено с около един метър. Има залети дворове, но според предоставената информация няма залети жилищни постройки в село Ново Ботево, община Добричка, област Добрич. В село Ботево, община Аксаково, област Варна няма залети площи и постройки, водата се провежда в речното корито. Язовирът е под постоянно наблюдение.

Каскадата от язовири в общините Аксаково и Суворово, която включва язовирите „Левски – 2”, „Николаевка – 1”, „Николаевка – 2”, „Засмяно” и  „Ботево”, изградени на река Суха река, се намира над язовир „Одринци”.  Той  също е изграден на Суха река и се стопанисва от Напоителни системи ЕАД – Варна.  Язовирът има капацитет да поеме водните обеми на всички язовири от посочената каскада, включително и водата от язовир „Ботево”. По данни на Напоителни системи – Варна - хидротехнически район Добрич, наличният обем в язовир „Одринци” към 23 юни е 12,7 млн м3 при полезен обем 24 млн м3.