Проведе се първата по ред консултация с обществеността със заинтересованите страни по изготвения от Басейнова дирекция – гр. Плевен Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения

14.03.2012г.

 

           На 13 март 2012 г. в сградата на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен (БДУВДР) се проведе първата по ред консултация с обществеността със заинтересованите страни по изготвения от Басейнова дирекция – гр. Плевен Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН).
В обсъжданията участваха представители на местната държавна и общинска власт – областни управители и кметове на общини, компетентни  органи по осъществяване на оперативна и постоянна защита от вредното въздействие на водите, неправителствени организации, представители на бизнеса, представители на Басенова дирекция.
Проекта на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН), беше публикуван за обществен достъп в началото на месец февруари. В срок от два месеца от публикуване на документа, всеки може да даде писмено становище в деловодството на БДУВДР – гр. Плевен на адрес: 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”, на факс: (+359 64) 803 342 или на e-mail: dunavflood@bddr.org
            Постъпилите становища , както и резултатите от проведените срещи ще бъдат взети предвид при изготвяне на финалния вариант на Предварителна оценка на риска от наводнения. За улесняване на комуникацията и насърчаване активното участие на заинтересованите страни, БДУВДР предвижда в този срок да проведе още 4 срещи – виж повече тук:

            Приканваме всички заинтересовани страни да се включат в обсъжданията и консултациите! Вашите отзиви са наистина важни за нас!
 

Галерия