Проведе се поредната консултация по проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения

28.03.2012г.

 

        На 27 март 2012 г. в сградата на Областна администрация – гр. Монтана се проведе поредната консултация със заинтересованите страни по изготвения от Басейнова дирекция – гр. Плевен проект на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) в Дунавски район.
В обсъждането участваха представители на местната държавна и общинска власт – областни управители и кметове на общини, компетентни  органи по осъществяване на оперативна и постоянна защита от вредното въздействие на водите, неправителствени организации, представители на бизнеса, представители на Басейнова дирекция.
Срещата откри Областният управител на Област Монтана Ивайло Петров и Директорът на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен Румен Пенков.
Дискутираните теми на общественото обсъждане бяха свързани с възникналите миналото наводнения, причините, потенциалната заплаха от бъдещи наводнения, както и допълнения относно предложените индикативни райони със значителен потенциален риск от наводнения.
         Постъпилите становища, мнения и препоръки на заинтересованите страни ще бъдат взети предвид при изготвяне на финалния вариант на Предварителна оценка на риска от наводнения. 
           

 

Галерия