Проведе се последната обществена консултация по проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения

30.03.2012г.

 

         Последната от поредицата обществени консултации със заинтересовани страни по проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) се проведе на 29 март 2012 г.в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда – гр. София.
В срещата участваха представители на местната държавна и общинска власт – областни управители и кметове на общини, компетентни  органи по осъществяване на оперативна и постоянна защита от вредното въздействие на водите, неправителствени организации, представители на бизнеса, представители на Басейнова дирекция.
Обсъдени бяха въпроси за състоянието на съоръженията в гр. София, собствеността на съоръженията за защита, трансграничната координация със Сърбия, риска от наводнения от язовирите, както и наводнения причинени от преднамерени действия.
            Резултатите от проведените срещи, получените предложения и становища ще бъдат взети предвид при изготвяне на финалния вариант на Предварителна оценка на риска от наводнения.
                         

Галерия