Проведоха се обществени консултации на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения в гр. Русе

22.03.2012г.

 

 

В гр. Русе на 21 март 2012 г. се проведе третото по ред обществено обсъждане на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН), изготвен от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен. В обсъжданията участваха представители на местната държавна и общинска власт – областни управители и кметове на общини, компетентни  органи по осъществяване на оперативна и постоянна защита от вредното въздействие на водите, неправителствени организации, представители на бизнеса, представители на Басейнова дирекция.
Постъпилите становища, мнения и предложения за допълнения, в резултат от проведените срещи ще бъдат взети предвид при изготвяне на финалния вариант на Предварителна оценка на риска от наводнения.
 
 

Галерия