Проверка по сигнали за понижено ниво на язовир „Александър Стамболийски“ и река Росица

28.03.2019г.

На 26.03.2019 г. експерти на Басейнова дирекция „Дунавски район”, съвместно с представители на РИОСВ – Велико Търново и РК „Централен Дунав” при ИАРА, извършиха проверка по сигнали за понижено ниво на водите в язовир „Александър Стамболийски“ и река Росица.

При проверката на язовир „Александър Стамболийски” е установен моментният завирен обем на язовира – 87,709 млн. куб. м при кота 171,18 м. Моментният приток към язовира е 5,819 куб. м/сек. Язовирът е в списъка на комплексните и значими язовири, съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите и използването на водите му се осъществява въз основа на месечен график, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Поддържането на определените с месечния график обеми се осъществява от собственика или оператора на язовирната стена и съоръженията към нея.

Осъществен е контрол и на дейността на ВЕЦ „Росица 1”, която към момента на проверка не работи, поради планирани ремонтни дейности, започнали на 2 март. Водни количества за осигуряване на минимално допустим отток в реката се подават през сегментния затвор на централата. Същите постъпват в реката непосредствено след енергогасителя на основния изпускател. В Главен силов канал не постъпват водни количества.

При огледа е констатирано, че р. Росица при с. Крушето, община Горна Оряховица, с. Лесичери и с. Стамболово, общ. Павликени и при с. Ресен, общ. Велико Търново, е със занижен отток и понижено водно ниво.

Констатирано е, че в Главен долен десен канал, след бента на „Напоителни системи” ЕАД на река Росица при гр. Бяла Черква, не постъпва вода от р. Росица към ВЕЦ „Росица 3” и централата не работи.

Изпускането на води след язовир „Александър Стамболийски“ се извършва в съответствие с утвърден месечен график за месец март 2019 г. Като причина за констатираното водно ниво в язовира и река Росица след него не може да се посочи неправомерно опериране на съоръжението или нерегламентирано водовземане.