Публикуван е Проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление

19.02.2016г.

 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ обявява, че съгласно чл.146р, ал.1, т.3  и чл.146с от Закона за водите, публикува Проект на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район, обхващащ периода 2016 – 2021 г.

ПУРН е нов инструмент за намаляване на риска от наводнения и чрез него се прилага подход към дългосрочно планиране на мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност,околната среда и културнoто  наследство.

ПУРН представя информация за всички етапи от процеса на управление на риска от наводнения съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС, като се акцентира върху определяне на целите и приоритети при управлението на риска от наводнения и върху програмата от мерки и реално намаляване на риска от наводнения.

Съществена част от разработването на плана е активното участие на всички заинтересовани страни и обществеността. Целта на обществените консултации е да се съберат мнения и становища, за да се подпомогне изготвянето  на реалистичен и приложим финален вариант на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район.  

Планът може да бъде видян  на интернет страниците на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - www.bd-dunav.org и на Министерството на околната среда и водите - www.moew.government.bg. На разположение е за обсъждане за срок от шест месеца - до 31.08.2016 г.