Публикуван е Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси за заустване на отпадъчни води

16.01.2018г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) публикува в раздел „Такси и банкова сметка“ Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси за заустване на отпадъчни води. Регистърът е изготвен с цел улеснение на титулярите на издадени разрешителни по реда на Закона за водите при попълване на декларациите по чл. 194б от Закона за водите.