Публикувани са график и работна програма за актуализацията на ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и предвидените обществени обсъждания

21.12.2018г.

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН”

Съобщава, че съгласно чл. 168б,  чл.168в и чл.146о-с от Закона за водите
на интернет страниците на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (www.bd-dunav.org) и
МОСВ (www.moew.government.bg)
за консултации с обществеността са публикувани

ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА
за актуализацията на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН)  в Дунавски район и предвидените обществени обсъждания.

Срокът на консултацията е 6 месеца, считано от: 22.12.2018 г.

Писмени становища могат да се изпращат на адрес:
гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60,
на ел. поща: dunavbd@bddr.org и факс: 064/80 33 42

График и работна програма за актуализацията на ПУРБ в Дунавски район и предвидените обществени обсъждания можете да намерите тук.

График и работна програма за акутализацията на ПУРН в Дунавски район и предвидените обществени обсъждания можете да намерите тук.