РЕЧНИТЕ НИВА СЕ ПОВИШАВАТ

21.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили. Незначителни повишения вследствие на валежи и оттичане са отчетени във водосборите на реките Искър, Осъм и  Русенски Лом. Регистрираните колебания са от -53 см до +16 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили. Регистрирани са понижения до -66 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в голяма част от басейна са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. По-значителни са повишенията във водосбора на река Тунджа -  на река Мочурица (приток на р. Тунджа) при с. Чарда  - +111 см и в долното течение на река Тунджа - до +94 см при Ямбол. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от водосбора са от -193 см до +38 см, като по значителни повишения са регистрирани на река Сазлийка при Гълъбово (с +67 см) и на река Харманлийска при Харманли (+62 см). Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в голяма част от басейна са се повишили незначително, вследствие на валежи и оттичане. Регистрираните колебания в басейна са от -39 см до +24 см. Водните количества са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес речните нива ще се повишават незначително, вследствие на валежи и снеготопене. На 22, 23 и 24 март речните нива временно ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като на 22 март ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки, вследствие оттичане. В периода 26-29 март речните нива ще се повишат вследствие на снеготопене. В долните течение на река Искър водните количества ще бъдат около жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи и снеготопене ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките: Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато. На 22, 23 и 24 март речните нива на притоците на река Искър ще се понижават или ще останат без изменения. Водните нива на основната река в средното течение ще се повишават до 21 март, а в долното течение след Нови Искър ще се повишават на 21 и 22 март в резултат на валежи и снеготопене и в периода 26-28 март в резултат на снеготопене. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на река Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 22, 23 и 24 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. През следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават. Краткотрайни повишения на речните нива са възможни в притоците на река Янтра и по основната река на Велико Търново на 23 март, вследствие на валежи и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на река Черни Лом на 22, 23, 24 и 25 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес ще има повишения във водосбора, вследствие на валежи, снеготопене и оттичане. От вечерните часове днес ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.