РЕЧНИТЕ НИВА ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ

12.12.2017г.

Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ :

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -10 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Голяма река при гр. Стражица е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания на водните нива от -2 см до +4 см. Водните количества на наблюдаваните реки в Черноморския басейн са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в горните течения на реките Тунджа и Марица са останали без изменения. Водните нива в средните и долните течения им течения, както и във водосбора на река Арда са се понижавали. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -7 см до +4 см. Водните количества в горните течения на реките Въча (приток на р. Марица) и Арда са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества във водосборите на реките Тунджа и Марица.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са само водните количества на р. Елешница при с. Ваксево и на р. Струма при с. Марино поле.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като вследствие на частично снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките западно от река Вит. На 14 и 15 декември речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора на р. Искър ще бъдат без съществени изменения, като в резултат на частично снеготопене днес и утре са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 13, 14 и 15 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие на валежи на 14 и 15 декември са възможни незначителни повишения в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 13, 14, 15 и 16 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук