Речните нива - без съществени изменения

13.11.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките  са останали без съществени изменения. Регистрираните промени са: за водосбора на р. Искър от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: през изтеклото денонощие  речните нива са останали без съществени изменения. Водните количества в реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките  са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средното течение на р. Марица и в притоците ѝ р. Въча и р. Сазлийка от -150 см до +148 см и по р. Арда от -26 см до +34 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само на р. Въча в местността Забрал и на р. Марица при гр. Пловдив са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива  са от -5 см до +6 см. Водните количества на реките са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 15 ноември и в сутрешните часове на 16 ноември, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 ноември  ще бъдат под средно многогодишните стойности.  Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че  водните количества на 14, 15 и 16 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 14, 15 и 16 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16 и 17 ноември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.