Речните нива - без съществени изменения

04.12.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на почти всички реки във водосбора са останали без съществени  промени .  Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +4 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от -3 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните в средното и долно течение на р. Искър от -18 см до +46 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна - брегови лед  по  р. Осъм в района на гр. Ловеч.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките  са около праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното речните нива  са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +2 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от -146 см до +146 см и на р. Тунджа при с. Баня – от -47 см до +47 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на средното течение на р. Марица, където са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -9 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Днес и утре  в резултат на частично снеготопене и валежи са възможни незначителни повишения на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че  водните количества на 5, 6 и 7декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 декември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 5, 6, 7 и 8 декември  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.