Речните нива - без съществени изменения

02.01.2019г.

Анализът  на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +9 см; за водосбора  на  р. Русенски  Лом от -5 см до +5 см. Водните количества на реките са  под прага за средни води.

Черноморски басейн: през  изтеклото  денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -4 см до +5 см. Водните количества на реките  са около и под прага за средни води, само р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -20 см до +15 см, за водосбора на р. Арда от -5 см до +4 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на нивото в горното и средно течение на р. Марица и на притока ѝ р. Въча (от -89 см до +90 см). Водните количества на реките в басейна са около и под прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 3, 4 и 5 януари  ще са под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 3, 4 и 5 януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на р. Черни Лом на 3, 4, 5 и 6 януари  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.