Речните нива - без съществени изменения

16.01.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се понижавали или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са : за водосбора на р. Искър от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Вит в рамките на ±6 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -6 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в средното течение на р. Искър и долното течение на р. Огоста  от -14 см до +31 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

    р. Искър в района на с. Бели Искър - ледена покривка;
    р. Мусаленска Бистрица в района на  Боровец – ледена покривка;
    р. Палакария в района на с. Рельово - брегови лед;
    р. Черни Вит в района на с. Черни Вит - брегови лед;
    р. Осъм в района на гр. Троян - брегови лед;
    р. Осъм в района на гр. Ловеч - брегови лед.

Черноморски басейн: през  изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се понижили или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на нивата са -20 см до +10 см.  Водните количества на повечето реки в басейна са около и под прага за средни води, като водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн:  последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са : за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -16 см до +11 см, за водосбора на р. Арда от -21 см до +12 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения се отчита по-значително колебание на нивото в горното течение на р. Въча (от -93 см до +90 см) при м. Забрал. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

    р. Арда в района на гр. Рудозем – пълно замръзване.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

    р. Соволянска Бистрица в района на с. Гърляно – ледена покривка;
    р. Места в района на м. Момина кула – ледена каша, ледоход.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива в периода 16-18 януари. Реките във водосборния басейн ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водни количества на 17, 18 и 19 януари  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 17, 18 и 19 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 17-19 януари са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира ,че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20 януари  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 17 – 19 януари са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на снеготопене. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.