Речните нива - без съществени изменения

11.02.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са : за водосбора на р. Огоста от -4 см до +2 см, за водосбора на р. Искър от -22 см до +15 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +1 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: не се отчита съществено изменение в състоянието на  наблюдаваните реки през последното денонощие.  Регистрирани са понижения с до 3 см на речните нива. Водните количества на реките във водосборния басейн са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +9 см;  за водосбора на р. Марица от  -14 см до +8 см;  за водосбора на р. Арда от -8 см до +4 см;  за  водосбора  на  р. Бяла с до -4 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосбора на р. Въча (от -83 см до +82 см). Водните количества на р. Харманлийска при гр. Харманли, р. Арда при с. Вехтино и р. Въча при м. Забрал са около праговете за високи води. В останалата част на басейна водните количества са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са в границите от -5 см до +4 см, а за водосбора на р. Места от -5 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и  под праговете за средни води, единствено р. Елешница при с. Ваксево е с водно количество около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. През нощта срещу 12 и на 12 февруари, в резултат на валежи се очаква незначително повишение на речните нива в басейна. На 13 и 14 февруари речните нива ще се понижават. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 12, 13 и 14 февруари  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 11, 12 и 13 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни реките ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности.  В периода 12 – 14 февруари се очаква несъществено повишение на речните нива във водосборния басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира. че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14 и 15 февруари ще бъде около средно многогодишна стойност. В периода 12– 14  февруари се очаква несъществено повишение на речните нива във водосборния басейн. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.