Речните нива остават без изменения

17.01.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се понижавали или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -15 см до +13 см; за водосбора на р. Вит в рамките на ±4 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +1 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в средното течение на р. Искър и долното течение на р. Огоста от -23 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

    р. Искър в района на с. Бели Искър - ледена покривка;
    р. Мусаленска Бистрица в района на Боровец – ледена покривка;
    р. Палакария в района на с. Рельово - брегови лед;
    р. Черни Вит в района на с. Черни Вит - брегови лед;
    р. Осъм в района на гр. Троян - брегови лед;
    р. Осъм в района на гр. Ловеч - брегови лед.

Черноморски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се понижили или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са в рамките на ±1 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под прага за средни води, като водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са:  за водосбора на р. Тунджа от -15 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +14 см, за водосбора на р. Арда от -24 см до +34 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения се отчита по-значително колебание на нивото в горното течение на р. Въча (от -91 см до +92 см) при м. Забрал. Водните количества на реките са под прага за средни води, като водното количество на р. Въча при Девин и р. Арда при с. Вехтино е около прага за високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

    р. Арда в района на Рудозем – ледена покривка.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -10 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води, като водното количество на р. Струма при гр. Перник е около прага за високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

    р. Бистрица (Соволян) в района на с. Гърляно - пълно замръзване;
    р. Речица в района на с. Ваксево - брегови лед.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. На 17  и 18 януари са възможни незначителни повишения на речните нива вследствие на снеготопене. Водните количества на реките във водосборния басейн ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 18, 19 и 20 януари  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водни количества на 18, 19 и 20 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие на снеготопене на 17 и 18 януари  са възможни незначителни повишения на речните нива в горните и средни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 18, 19 и 20 януари  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения.  В периода до 19 януари са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20 и 21януари  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 17 – 19 януари са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на снеготопене. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.