Речните нива остават без промяна

13.12.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) речните нива остават без промяна.

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -6 см до +6 см. По-значителни колебания вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени на р. Искър при Нови Искър (от -10 см до +26 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Лом при с. Василковци и на р. Янтра при Габрово са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (13.12) речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като вследствие на валежи и частично снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките западно от р. Вит. На 14 и 15.12 речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17.12 в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в целия басейн, по-съществени ще бъдат повишенията в средните и долните течения на реките разположени западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 14, 15 и 16.12.2017 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора на р. Искър ще бъдат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене днес и в следващите два дни (13, 14 и 15.12) са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части на водосбора. В късните часове на 16 и на 17 в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 14, 15 и 16.12.2017 около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерта на 16.12 и на 17.12 в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16 и 17.12.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 17-20.12 вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 14 декември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13.12.2017 г. е 4 141,5 млн. м3 и представлява 63,8 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 80,1 % от общия им обем;
  • напояване – 46,0 % от общия им обем;
  • енергетика – 74,6 % от общия им обем.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.