Речните нива остават без съществени изменения

01.02.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие, в резултат на валежи и снеготопене, водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -17 см до +3 см, за водосбора на р. Искър от -31 см до +23 см; за водосбора на р. Вит от -13 см до +25 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +29 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без изменения или са се повишили, в резултат на валежи. Регистрираните повишения на речните нива са до +105 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Провадийска река при гара Синдел и на р. Луда Камчия при с. Бероново са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Повишения са регистрирани само в долните течения на р. Тунджа и р. Марица, вследствие на оттичане. Регистрираните изменения на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +13 см;  за водосбора на р. Марица от  -18 см до +35 см;  за водосбора на р. Арда от -125 см до +12 см;  за  водосбора  на  р. Бяла от  -5 см до +5 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосбора на р. Въча (от -81 см до +70 см.). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Тополница при с. Поибрене, р. Чепеларска река при с. Бачково, р. Марица при гр. Първомай, р. Харманлийска река при гр. Харманли и реките във водосбора на р. Арда са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Струма са от -16 см до +11 см, а за водосбора на р. Места от -38 см до +1 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (01.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на снеготопене са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горните и средните течения на реките западно от р. Искър. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (01.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, вследствие на снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива във водосбора над яз. Огоста. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (01.02) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 02, 03 и 04.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (01.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 02, 03, 04 и 05.02.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (01.02) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.